Ontslag op staande voet

6 jul 2016

 

Een handige voorbeeldbrief voor werkgevers       

Soms moet u als werkgever de keuze maken om een arbeidsovereenkomst met één van uw werknemers niet langer te laten voortduren. In sommige gevallen kan het zelfs (zeer) dringende omstandigheden betreffen waardoor u zich genoodzaakt voelt te kiezen voor een ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet zal een arbeidsovereenkomst per direct worden opgezegd zonder dat hiervoor een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen. Ook tussenkomst van het UWV of de kantonrechter is dan niet vereist. Ontslag op staande voet kan daarom alleen onder bepaalde omstandigheden. 

 

Ontslag op ontstaande voet van een werknemer is alleen mogelijk indien na een zorgvuldig onderzoek door u als werkgever blijkt van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In dit kader zijn door de wetgever de volgende redenen in ieder geval als dringend aangemerkt:

 • misleiding van de werkgever bij sluiting van de arbeidsovereenkomst wegens vertoning van valse/vervalste getuigschriften of wegens het opzettelijk verstrekken van valse inlichtingen over de wijze van beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst;

 • het in ernstige mate missen van de bekwaamheid of geschiktheid tot verrichting van de door hem te verrichten arbeid;

 • vertoning van dronkenschap of soortgelijk gedrag tijdens werktijd na (herhaaldelijk) waarschuwen door de werkgever;

 • schuld aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;

 • mishandeling, grovelijke belediging of ernstige bedreiging van de werkgever, diens familieleden of diens huisgenoten;

 • verleiding tot handelingen strijdig met de wet of goede zeden van de werkgever, diens familieleden of diens huisgenoten;

 • opzettelijke of (ondanks waarschuwing) roekeloze beschadiging of blootstelling aan gevaar van het eigendom van de werkgever;

 • opzettelijke of (ondanks waarschuwing) roekeloze blootstelling aan gevaar van zichzelf of anderen;

 • bekendmaking van aan geheimhoudingsplicht onderhevige bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van werkgever;

 • hardnekkige weigering te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten verstrekt door of namens de werkgever;

 • grovelijke veronachtzaming van de plichten voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst;

 • het opzettelijk of door roekeloosheid buiten staat zijn of blijven om de bedongen arbeid te verrichten.

Het is raadzaam om de betreffende werknemer allereerst mondeling op de hoogte te stellen van zijn ontslag. U kunt de verdere motivering daarna per brief aan de werknemer kenbaar maken. Wij begrijpen dat dit soort situaties voor u als werkgever erg lastig kunnen zijn. Om u op weg te helpen hebben wij daarom een voorbeeldbrief opgesteld, welke u kunt gebruiken in het geval dat een van de hiervoor bedoelde situaties zich binnen uw bedrijf voortdoet. Grijp niet te lichtvaardig naar het middel van ontslag op staande voet. Bij twijfel is het verstandig om contact met ons kantoor op te nemen. Wij staan u dan graag te woord.

 

Download hier de voorbeeldbrief ontslag op staande voet.