Wet DBA: on hold?

4 jan 2017

WET DBA: "ON HOLD"?

 Op 1 mei 2016 is de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: “Wet DBA”) in werking getreden. Deze wet vormt – samen met de modelovereenkomsten – een vervanging van de voorheen geldende Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het doel van deze wet is om zekerheid te verschaffen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers over de aangegane samenwerking. De nieuwe wet biedt partijen de mogelijkheid tot het sluiten van een overeenkomst waarin de werkrelatie tussen partijen wordt gekwalificeerd. Blijkt een opdrachtnemer bij controle toch geen zelfstandig ondernemer, maar is sprake van een schijnconstructie? Dan is dit voor risico van zowel de schijn-zzp’er als de opdrachtgever.

 

De nieuwe wet is aan veel kritiek onderhevig geweest. Deze kritiek komt de beoogde rechtszekerheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer niet ten goede. De kritiek ziet met name op de wijze van toetsing door de Belastingdienst. Het kabinet heeft naar aanleiding van de ontvangen kritiek besloten een overgangsperiode te hanteren, welke periode in ieder geval zal duren tot 1 januari 2018. De Wet DBA is reeds in werking getreden, doch de handhaving van de wet wordt tot genoemde datum opgeschort.

 

De Belastingdienst heeft aangegeven het duidelijk en tijdig te melden zodra met de handhaving zal worden begonnen. Ook is toegezegd de handhavingsmaatregelen niet met terugwerkende kracht toe te passen.

 

Met betrekking tot de opschorting van de handhaving is nog van belang dat deze opschorting niet voor alle gevallen geldt. Is in een bepaald geval sprake van kwaadwillend handelen of het opzettelijk creëren van schijnzelfstandigheid, dan zal door de Belastingdienst wel (direct) worden gehandhaafd. Deze uitzondering ziet nadrukkelijk op de frauduleuze situaties waarin sprake is van een evidente afwijking.

 

Omdat de wetgever kritiek heeft gekregen over verschillende onderdelen van de Wet DBA, zal mogelijk een (of meer) voorstel(len) volgen tot aanpassing van de wet. U kunt deze voorstellen naar schatting vanaf april 2017 verwachten. Als (schijn-)zzp’er of opdrachtgever hoeft u voorlopig dus nog niet te vrezen voor boetes of naheffingen van de Belastingdienst!