Waarom wordt het betalen van partneralimentatie steeds duurder?

5 okt 2021

Sinds 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van partneralimentatie gewijzigd. Waar het in 2019 nog mogelijk was om partneralimentatie in de hoogste schijf van 52% af te trekken, heeft het kabinet besloten om de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie in box 1 per die datum ieder jaar stapsgewijs te verlagen. Feitelijk komt het erop neer dat de partneralimentatiebetaler (die in de hoogste schijf inkomen geniet) daardoor netto steeds meer betaalt voor hetzelfde brutobedrag partneralimentatie, nog los van de jaarlijkse indexering. De aftrekbaarheid wordt jaarlijks verlaagd tot 2023. In 2021 is de fiscale aftrekbaarheid nog 43%, in 2022 daalt dat naar 40% met tot slot vanaf 2023 een aftrekbaarheid van 37%. Deze wetswijziging heeft het afgelopen jaar gezorgd voor een toename van rechtszaken, waarin de alimentatieplichtige verzoekt om een wijziging van de partneralimentatie door deze wijziging van fiscale omstandigheden.

Een rekenvoorbeeld

Als in 2018 door de rechtbank is bepaald dat de hoogte van de partneralimentatie € 2.000,00 bruto per maand hoort te zijn, dan kwam dat in 2018 netto voor de alimentatieplichtige neer op een bedrag van € 960,00 dat hij of zij in de portemonnee voelde.

Op dit moment – aldus in 2021 – kost hetzelfde alimentatiebedrag, door de indexering en door de verminderde aftrekbaarheid, de betaler netto € 1.228. In 2023 wordt de betaling voor de alimentatieplichtige dan – de nog te bepalen indexering buiten beschouwing latend – netto € 1.357.

Dat betekent dat in een paar jaar tijd de netto alimentatielast voor deze alimentatieplichtige is toegenomen met vierhonderd euro per maand! Dat kan voor veel alimentatieplichtigen dermate verschil uitmaken dat de draagkracht ontoereikend is om deze verplichting te kunnen blijven nakomen, met een wijzigingsverzoek tot gevolg. Er is veel kritiek gekomen op deze fiscale wijziging maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de wetgever hierop terug gaat komen. De rechtbank zal het voorlopig dus naar verwachting druk blijven houden met alle wijzigingsverzoeken.

Een wijzigingsverzoek

Ook wij krijgen vaak de vraag van alimentatieplichtigen om een wijzigingsverzoek in te dienen vanwege de gewijzigde fiscale omstandigheden. Dat is zeker mogelijk maar een alimentatieplichtige moet er daarbij op alert zijn dat alle relevante wijzigingen uit de afgelopen jaren dan mee worden genomen. Als de alimentatiebetaler inmiddels lagere woonlasten heeft, een nieuwe partner heeft of als er veranderingen zijn aan de kant van de alimentatiegerechtigde, wordt dit allemaal meegenomen bij de nieuwe berekeningen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of een nieuwe alimentatieberekening willen laten opstellen, dan kunt u contact opnemen met onze familierechtspecialisten.