Niet opvolgen advies bedrijfsarts: altijd een loonstop?

8 mei 2023

Begeleiding arbeidsongeschikte werknemer

Indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt, word je als werkgever geacht de bedrijfsarts in te schakelen voor advies. Aan deze adviezen wordt grote waarde gehecht bij de bepaling of werkgever en werknemer er voldoende aan doen om de arbeidsongeschiktheid een halt toe te roepen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Dat er veel waarde wordt gehecht aan het advies van de bedrijfsarts komt ook tot uiting bij de loondoorbetaling bij ziekte. Normaliter wordt tijdens de eerste twee ziektejaren het loon door de werkgever doorbetaald ook al kunnen er geen werkzaamheden worden verricht door de werknemer. Dit kan anders worden als een werknemer zonder geldige reden de adviezen van de bedrijfsarts niet opvolgt en dit zijn herstel belemmert.

Loonstop

Als een werknemer de adviezen van de bedrijfsarts zonder geldige reden niet opvolgt en dus niet meewerkt aan zijn herstel, is de werkgever gehouden om een sanctie toe te passen. De werkgever kan de loondoorbetaling stopzetten. Maar kan dit altijd? Nee, zegt rechtbank Rotterdam in een recente uitspraak in kort geding. Een werknemer hoeft niet aan alle adviezen van bedrijfsarts gehoor te geven.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 13 april 2023 (ECLI:NL:RBROT:2023:3264)

In deze kwestie was een werknemer situatief arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts had al diverse malen aangegeven dat het verstandig zou zijn om in onderling overleg te trachten te komen tot een einde dienstverband. De werknemer in deze kwestie weigerde daaraan gehoor te geven, althans de werknemer ging niet akkoord met het door de werkgever gedane voorstel om te komen tot een einde dienstverband. Daarop voerde de werkgever een loonstop door omdat de werkgever van mening was dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigerde mee te werken aan door de bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. De werknemer was het hiermee niet eens en startte procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter gaf de werknemer gelijk. De kantonrechter stelt dat adviezen van de bedrijfsarts die gericht zijn op de re-integratie moeten worden opgevolgd en als dat niet gebeurt kan er loonstop worden doorgevoerd. Een advies om te komen tot een einde van het dienstverband is naar de mening van de Kantonrechter geen advies dat gericht is op de re-integratie. Het niet opvolgen van dit advies door de werknemer, rechtvaardigt dus geen stop. De eis tot loondoorbetaling van de werknemer wordt toegewezen.

Conclusie

Een werkgever kan een werknemer niet dwingen om in te gaan op een aanbod om te komen tot een einde dienstverband, ook al heeft de bedrijfsarts dit geadviseerd. Een advies daartoe van de bedrijfsarts hoeft niet te worden opgevolgd. Een werknemer hoeft geen loonstop te vrezen.

Mijntje Jansen - van Beek

Mijntje Jansen - van Beek

Advocaat

Mijntje is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Van het opstellen van arbeidsvoorwaarden tot complexe reorganisaties: ondernemers uit de regio Eindhoven kunnen op haar rekenen.