Maak altijd een eindafrekening ter zake meer- en minderwerk in de bouw

5 okt 2017

MAAK ALTIJD EEN EINDAFREKENING TER ZAKE MEER- EN MINDERWERK IN DE BOUW

Een vaste prijs is soms mogelijk

 

Soms is bouwen een overzichtelijke activiteit. Een dakkapel, een aanbouw, een schuurtje; het zijn projecten die goed kunnen worden overzien. Bij veel van die opdrachten zal de aannemer dan ook een vaste prijs kunnen toezeggen. In die gevallen spelen achteraf geen discussies over meer- en minderwerk.

 

Meer- en minderwerk

 

Veel projecten zijn echter niet zo overzichtelijk. Bij de bouw van, bij voorbeeld,  een huis wijkt menig opdrachtgever af van het vooraf opgestelde bouwbestek. Denk aan (1) de plaatsing van een extra stopcontact, of juist eentje minder, (2) vloerverwarming in de woonkamer en/of badkamer, (3) een luxere tegelsoort in de badkamer, etc.

 

Deze afwijkingen op het oorspronkelijk bouwbestek hebben over het algemeen invloed op het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Dit neemt af, wanneer de werkzaamheden/kosten voor de aannemer minder worden; maar neemt toe, wanneer de werkzaamheden/kosten van de aannemer achteraf hoger uitvallen. Men spreekt dan over meer- en minderwerk.

 

De afrekening van meer- en minderwerk vindt meestal achteraf plaats

 

In de praktijk is het ondoenlijk om de financiële gevolgen van meer- en minderwerk steeds direct te verwerken. Bij menig project zou dat betekenen dat partijen dagelijks geld naar elkaar zouden moeten overmaken. Niet alleen is dat praktisch niet uitvoerbaar, maar bovendien zou dit de financiële afwikkeling bijzonder onoverzichtelijk maken.

 

Om die reden is het gebruikelijk om de verrekening van meer- en minderwerk achteraf te laten plaatsvinden, als de oplevering heeft plaatsgevonden. 

 

Stel een eindafrekening op!

 

Aangezien beide partijen bij de oplevering over het algemeen inzicht zullen hebben in het (niet) uitgevoerde meer- en minderwerk, zullen zij in de regel ook een goede inschatting kunnen maken van de financiële afwikkeling van het project.

 

Desondanks is het verstandig om schriftelijk een eindafrekening op te stellen. Dit geeft partijen namelijk helderheid of zij de verrekening van de meer- en minderwerkposten op dezelfde wijze hebben verwerkt.

 

Aannemer pak dit op!

 

Op veel bouwprojecten worden de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken” (verder te noemen: de UAV) van toepassing verklaard. Deze UAV leggen het initiatief tot het opstellen van de eindafrekening bij de aannemer.

 

Het is voor de hand liggend dat de aannemer ook het initiatief neemt, wanneer de UAV niet van toepassing zijn verklaard. De aannemer zal vaak immers meer ervaring hebben met bouwwerkzaamheden. Bovendien is hij degene die het meer- en minderwerk (niet) heeft uitgevoerd, zodat hij de financiële gevolg hiervan het beste kan overzien.

 

Wanneer de aannemer dit desondanks niet oppakt, kan een opdrachtgever dit echter uiteraard ook altijd zelf ter hand nemen.

 

Een eindafrekening geeft duidelijkheid over de betalingstermijn

 
Overigens is de eindafrekening niet alleen relevant voor de vraag wie nog van wie geld te goed heeft (de aannemer van de opdrachtgever ter zake meerwerk of de opdrachtgever van de aannemer ter zake minderwerk). Ook geeft dit onder meer duidelijkheid over het moment waarop de betalingstermijn ter zake het meer- en minderwerk aanvangt. 

 

Wanneer u vragen hebt over de bouw, de oplevering of de eindafrekening van een project, bespreken we graag met u wat wij daarin voor u zouden kunnen betekenen.