Let bij een borgtocht altijd goed op

12 jul 2020

Wanneer u met een ander een overeenkomst aangaat, loopt u het risico dat die ander zijn verplichtingen op enig moment niet zal nakomen. Om dat risico te beperken, kan een zekerheid worden bedongen. Wanneer de schuldenaar niet over (voldoende) waardevolle bezittingen beschikt, zodat het vestigen van een pand- of hypotheekrecht geen optie is, kan een derde zich persoonlijk garant stellen voor nakoming van de overeenkomst. Deze garantstelling wordt een borgtocht of borgstelling genoemd.

De bescherming van de partner van de particuliere borg

Omdat een borgtocht – wanneer deze wordt ingeroepen – verregaand kan ingrijpen in het persoonlijk financieel leven van de partner van de persoon die zich in privé garant heeft gesteld (de borg), wordt deze partner beschermd wanneer de borgtocht onvoldoende zakelijk karakter vertoont.

Particuliere of zakelijke borg?

Er is sprake van een dergelijk zakelijk karakter wanneer de borg – bij het verstrekken van de borgtocht – handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of ten behoeve van de normale uitoefening van de vennootschap waarvan hij bestuurder is.

Hierbij geldt dat niet elke door een ondernemer afgegeven borgstelling per definitie als zakelijke borgtocht kwalificeert. Er is sprake van een zakelijke borgtocht wanneer het aangaan van de aan de borgtocht gekoppelde financiering tot de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming behoort. Of hiervan sprake is, wordt van geval tot geval beoordeeld. Over het algemeen wordt veel waarde gehecht aan de vraag of de liquiditeit van de onderneming werd verhoogd en/of er sprake was van financiering van de kernactiviteiten van de onderneming.

Vernietiging door de partner van de particuliere borg

Wanneer er sprake is van een particuliere borgtocht dient de borg toestemming van zijn echtgeno(o)t(e) te hebben. Deze toestemming moet schriftelijk of langs elektronische weg worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.

Hoewel de wet voorschrijft dat de particuliere borg deze toestemming van zijn echtgeno(o)te) nodig heeft, is niet de borg maar de schuldeiser de dupe, wanneer de partner die toestemming niet heeft gegeven. In dat geval is de partner van de borg namelijk bevoegd om de borgtocht te vernietigen, waarna de schuldeiser de borg niet langer kan aanspreken. Of de echtgenoten onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn of niet is hierbij in het geheel niet relevant.

Internationale verhoudingen

Hoewel rechters de bescherming van de partner van de borg over het algemeen strikt toepassen, kan zich onder omstandigheden ook op deze regel een uitzondering voordoen. Zo oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak dat de partner van een particuliere borg geen vernietigingsbevoegdheid toekwam, omdat de in Luxemburg gevestigde schuldeiser daarop niet bedacht had hoeven zijn.    

Let op!

Indien een derde aanbiedt om zich – als particulier – borg te stellen, ten behoeve van een overeenkomst met een schuldenaar van u, is het goed om te controleren of diegene gehuwd is. Wanneer dat het geval is, doet u er verstandig aan om de partner zijn of haar goedkeuring te laten geven aan deze borgstelling.

Wanneer u overweegt om u als particuliere borg garant te stellen voor een derde, ligt dit vanzelfsprekend precies andersom. Tegelijkertijd moet u in dat geval voor ogen houden dat het ontbreken van toestemming van uw partner geen absolute veiligheid creëert.

Vragen? Als u op het punt staat om een overeenkomst van borgtocht aan te gaan of vragen hebt over de uitleg van een borgstelling, bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.