De VAR verdwijnt, wat nu?

8 apr 2016

De VAR verdwijnt op 1 mei 2016. Vanaf die datum kunnen ondernemers geen VAR meer aanvragen. Het vertrouwde bewijs van zelfstandig ondernemerschap verdwijnt dus.

De VAR-verklaring was destijds bedoeld om opdrachtgevers te vrijwaren voor schijnconstructies waarmee de loonbelasting en premieafdrachten werden omzeild. In plaats van het gebruik van de VAR-verklaring moeten zelfstandigen straks gaan werken met opdrachtovereenkomsten per klus.

 

In het kader van de nieuwe wet stelt de Belastingdienst in samenwerking met externe organisaties algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze modelovereenkomsten vindt u onder andere terug op de website van de Belastingdienst.

 

In de modelovereenkomsten zijn markeringen aangebracht. De gemarkeerde bepalingen zijn volgens de Belastingdienst van essentieel belang bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking. Wanneer afgeweken wordt van de gemarkeerde bepaling is geen sprake meer van een vrijwaring voor de loonbelasting en premieafdracht.

Overigens is het wel van belang dat u in uw eigen overeenkomst aangeeft bij welke bepalingen u gebruik heeft gemaakt van een bepaalde voorbeeldovereenkomst. Indien deze verwijzing niet is opgenomen mag een opdrachtgever er volgens de Belastingdienst niet van uit gaan dat er geen loonheffing hoeft te worden ingehouden.

 

Naast deze voorbeeldovereenkomsten is het ook mogelijk dat belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers overeenkomsten opstellen en aan de Belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst zal deze beoordelen en uitsluitsel geven of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, kan de Belastingdienst ook publiceren op hun internetsite. Dit zijn dan voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of individuele overeenkomsten.

 

Er bestaat geen verplichting om de overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst of gebruik te maken van de modelovereenkomst. Indien er gewerkt wordt volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd of opgesteld, dan heeft de opdrachtgever echter vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

 

De beoordeling van de overeenkomsten biedt echter geen garantie dat de Belastingdienst ook nadien de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer  niet zal beschouwen als een (fictieve) dienstbetrekking. Indien de feiten en omstandigheden met betrekking tot die relatie anders zijn dan de overeenkomst doet of deed vermoeden, kan de Belastingdienst alsnog de stelling betrekken dat sprake is van een (verkapt) dienstverband. Het werken met een voorbeeldovereenkomst of goedgekeurde overeenkomst zegt dus alleen iets vooraf over de loonheffingen en niets over het werkelijke ondernemerschap van de opdrachtnemer. Inhoudelijk gelden voor de fiscus dus nog dezelfde eisen aan het zzp’er-schap.

 

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Gedurende deze periode wordt door de Belastingdienst wel toezicht gehouden maar worden er nog geen boetes opgelegd, tenzij er sprake is van fraude.

 

Ook opdrachtgevers doen er goed aan steeds te checken of er goede opdrachtovereenkomsten worden gehanteerd en of er geen sprake is van een verkapt loondienstverband. Mocht u vragen hebben over uw overeenkomsten van opdracht en of deze voldoen aan de richtlijnen die de Belastingdienst daarvoor heeft, of wilt u voordat u uw eigen overeenkomst ter toetsing voorlegt aan de Belastingdienst laten toetsen, neem dan contact met ons op.

 

Wij helpen u graag verder.