De pensioenregeling en het belang van strikt formuleren

De pensioenregeling en het belang bij strikt formuleren

12 jul 2020

In de beleving van veel mensen valt de pensioengerechtigde leeftijd en de AOW-gerechtigde leeftijd samen. Om die reden worden deze woorden vaak door elkaar gebruikt. Dat is echter niet terecht. Er zit namelijk een wezenlijk verschil tussen beide begrippen, zoals onder meer blijkt uit een casus die voorlag bij het Hof Amsterdam.

De feiten

Die procedure was aanhangig gemaakt door een werkneemster die met haar werkgever van mening verschilde over de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het pensioenreglement gaf aan dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigde op de datum waarop de “werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt”.

Het geschil

Tussen partijen was in geschil of met de pensioengerechtigde leeftijd werd bedoeld de datum waarop de werkneemster AOW ontving of het moment waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Relevant hierbij was dat de werkneemster (ruwweg) 1 jaar na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd met pensioen zou gaan, tenzij zij op een eerder moment voor vroegpensioen zou kiezen. De werkneemster wilde bij voorkeur doorwerken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl de werkgever het dienstverband wilde beëindigen per het moment dat de werkneemster AOW ging ontvangen.  

Het oordeel van de kantonrechter

Hoewel het pensioenreglement sprak over “de pensioengerechtigde leeftijd” oordeelde de kantonrechter dat moest worden gelezen “de AOW-gerechtigde” leeftijd.

Daarbij betrok de kantonrechter, onder meer, dat partijen bij de vaststelling van de einddatum duidelijk hadden willen aansluiten bij een objectief bepaalbare datum, die niet door partijen persoonlijk kon worden beïnvloed. In tegenstelling tot de AOW-gerechtigde leeftijd (die immers bepaald wordt door de geboortedatum van de werkneemster in combinatie met de wet), kan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aldus de kantonrechter, door de werkneemster worden beïnvloed, doordat die al dan niet voor vroegpensioen kan kiezen.

Het hof volgde de argumentatie van de werkneemster

Anders dan de kantonrechter komt het hof tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst niet automatisch is geëindigd per de datum dat de werkneemster de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, maar door liep totdat zij haar pensioengerechtigde leeftijd bereikte.

Aan dat oordeel legde het hof – onder meer – ten grondslag dat de werkgever in het verleden – toen de pensioendatum van het pensioenreglement nog vóór het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd lag – ook steeds het standpunt had ingenomen dat de einddatum gelijklag met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het hof betrok hierbij dat de werkneemster strikt genomen ook geen invloed had op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze lag namelijk vast in het pensioenreglement (te weten op de datum ruwweg 1 jaar na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd).

Let op!

Deze uitspraak bevestigt nogmaals het belang om begrippen consequent te hanteren. Zodra dit niet gebeurt, ontstaat het risico op verwarring. In deze kwestie leidde dat ertoe dat de werkneemster een vol jaarsalaris kreeg uitbetaald, zonder dat zij daarvoor had hoeven werken.

Vragen? Hebt u vragen over het opstellen of de uitleg van een pensioenreglement (of een ander arbeidsreglement), dan bespreken onze arbeidsrechtspecialisten graag met u wat zij voor u kunnen betekenen.