Algemene bankvoorwaarden: gewijzigd!

4 jan 2017

 

De “spelregels” voor de relatie tussen klant en bank zijn vervat in de Algemene Bankvoorwaarden (hierna: “ABV”). Deze voorwaarden worden gehanteerd door de leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De voorwaarden gelden zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten en gelden voor alle producten en diensten die door een bank worden aangeboden. De rechten en verplichtingen uit de ABV zijn wederzijds. Na een nauw en uitvoerig overleg tussen de NVB en de Consumentenbond, zijn de Algemene Bankvoorwaarden vernieuwd. De vernieuwing betreft voornamelijk tekstuele aanpassingen, met uitzondering van het hierna besprokene.

 

Het is mogelijk dat – naast de ABV – nog een aantal andere voorwaarden van toepassing is op de bank-klant-relatie. Zo kan de bank met de klant voor een aangeboden dienst of product een eigen overeenkomst treffen en daarbij bijzondere voorwaarden hanteren óf kan de bank haar eigen algemene voorwaarden gebruiken. Opvallend in dit kader is artikel 1 lid 3 van de Algemene Bankvoorwaarden 2017. Dit artikel behelst de volgende tekst:

 

“Als u voor een product of dienst een overeenkomst sluit, kunnen er bij de overeenkomst bijzondere voorwaarden horen. In die bijzondere voorwaarden staan regels die speciaal gelden voor dat product of die dienst. […] Als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV, gaat die voor op de ABV. Maar als u een consument bent, kan die bepaling geen rechten of bescherming verminderen die de ABV aan u toekennen.”

 

Deze uitdrukkelijke voorrang van bijzondere voorwaarden is nadelig voor zakelijke klanten van banken. Is een bepaling uit de bijzondere voorwaarden van een bank voor u als zakelijke klant nadeliger dan een strijdige bepaling uit de ABV, dan heeft u pech! U zult zich dan moeten houden aan de bijzondere bepalingen die de bank heeft gesteld. U geniet dan dus niet de bescherming van de bepalingen uit de ABV. Belangrijk voor iedere zakelijke klant om zich hiervan bewust te zijn.     

         

Zoals lid 3 duidelijk stelt, vallen consumenten niet onder deze regeling. Zij genieten dus wel de volledige bescherming van de ABV.

 

De nieuwe ABV zullen vanaf 1 maart 2017 van kracht worden. Uw bank zal u hier te zijner tijd over informeren. Indien gewenst kunt u de volledige tekst van de vernieuwde ABV raadplegen op: www.nvb.nl