Herplaatsing gaat (veel) verder dan u denkt

15 jan 2019

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet hij in de eerste plaats een redelijke grond hebben (denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische redenen of een verstoring van de onderlinge verhoudingen). Het is echter maar weinig mensen bekend dat herplaatsing van de werknemer in een passende functie, binnen een redelijke termijn, bovendien onmogelijk moet zijn.

De ontslagregeling

In de ontslagregeling zijn nadere regels gesteld die zien op de herplaatsingsplicht. In deze regeling is opgenomen wanneer er binnen de onderneming een passende functie beschikbaar is.

De herplaatsingsplicht gaat ver

Deze herplaatsingsplicht gaat (veel) verder dan veel mensen zich realiseren.

Een actieve rol van de werkgever

In de eerste plaats wordt van een werkgever een actieve rol verwacht. Hij zal zich voldoende moeten inspannen om de werknemer te herplaatsen, zodat de werknemer wellicht niet ontslagen hoeft te worden. De werkgever kan daarbij niet volstaan met een verwijzing naar een website waarop vacatures staan vermeld, maar hij moet de werknemer actief begeleiden.

Zo nodig zal de werkgever moeten aantonen dat hij zich daadwerkelijk heeft ingespannen.

Onderzoek andere functies

De werkgever kan ook niet volstaan met een onderzoek naar de functie die de werknemer op dat moment in de eigen onderneming (vennootschap) bekleedt. De werkgever moet ook kijken naar alternatieve functies die de werknemer zou kunnen verrichten. Zo nodig zal de werkgever de werknemer daarvoor moeten (laten) bijscholen.

Onderzoek concern-breed

Bovendien kan de werkgever niet volstaan met een onderzoek binnen zijn eigen onderneming (vennootschap). De werkgever moet bij dit onderzoek kijken naar alle ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren. Daarbij moet zelfs worden gekeken naar de concernvennootschappen die zich in het buitenland bevinden. Een werkgever mag er niet zonder meer vanuit gaan dat een werknemer niet in het buitenland zal willen werken.

Verstrekkende consequenties

Als de werkgever tekort schiet in deze herplaatsingsplicht, kan dat verstrekkende gevolgen hebben, zo blijkt uit meerdere uitspraken, waaronder een van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Enkel omdat de werkgever in die kwestie niet had onderzocht of de werknemer wellicht bij een buitenlandse zustervennootschap zou willen werken, wees het gerechtshof het ontbindingsverzoek van de werkgever af (en bleef de arbeidsovereenkomst dus van kracht).

In ontslagkwesties is het dus van cruciaal belang om in de gaten te houden of aan de herplaatsingsplicht wordt voldaan.

Vragen?

Wanneer u vragen hebt over de herplaatsingsplicht, bespreken onze arbeidsrechtadvocaten graag met u wat zij voor u zouden kunnen betekenen.