Vergeet u de wettelijke rente niet te berekenen?

8 apr 2016

Ook al gaat u coulant om met de betaaltermijnen van debiteuren, het blijft vervelend als een debiteur niet op tijd betaalt. Denkt u vervolgens wel aan de wettelijke rente? Die zou de pijn zomaar meer kunnen verzachten dan u denkt.

Indien door een klant een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, dan is het mogelijk om de wettelijke rente te berekenen over het openstaande bedrag. Deze rente wordt in geval van handelstransacties ook wel de wettelijke handelsrente genoemd. Deze rente kan op grond van artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gezien worden als een schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van een geldsom.

De handelsrente is van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemingen. Ook voor als ZZP’er handelende natuurlijke personen is het mogelijk deze rente aan klanten door te berekenen. Let wel dat berekening van de rente enkel mogelijk is indien u zelf aan al uw verplichtingen heeft voldaan.

Maar wanneer is er dan sprake van een overschreden betalingstermijn? Mogelijk is dat u met uw klanten zelf een betalingstermijn bent overeengekomen. Deze termijn mag in beginsel niet meer bedragen dan 60 kalenderdagen. Vanaf de dag na afloop van deze termijn is het mogelijk de handelsrente te berekenen.

Bent u geen termijn overeengekomen, dan geldt in dat geval de wettelijke betalingstermijn. Deze termijn zal verstrijken op het moment dat:

  • 30 dagen zijn verstreken vanaf het moment dat de klant uw factuur heeft ontvangen;
  • (indien niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen of indien de klant de factuur ontvangt voor levering van het product of de dienst) 30 dagen zijn verstreken vanaf ontvangst van het product of de dienst;
  • de contractueel afgesproken termijn van aanvaarding of goedkeuring is verstreken, welke termijn in beginsel niet langer mag zijn dan 30 kalenderdagen.

Vaststelling van het rentepercentage geschiedt aan de hand van de renteberichten afkomstig van de Europese Centrale Bank. Voor het rentepercentage wordt de marginale toewijzingsrente van de ECB genomen, vermeerderd met maar liefst 8 procentpunten. De actuele rentestand voor handelstransacties is op 1 januari 2015 vastgesteld op 8,05 %. U kunt deze te allen tijde raadplegen op de website van de Belastingdienst. Dit rentepercentage is overigens niet van toepassing, indien u contractueel met uw klant een andere rente bent overeengekomen.

Van belang om in het achterhoofd te houden is dat het voor u, omdat het rentepercentage van de wettelijke rente zoveel hoger ligt dan het rentepercentage dat de bank hanteert op uw zakelijke bankrekening, financieel voordeliger kan uitpakken als betaling door uw klant op zich laat wachten! Dit geldt uiteraard alleen als u door de latere betaling niet in liquiditeitsproblemen komt.

Het verdient aanbeveling om op uw factuur of in de door u gehanteerde leveringsvoorwaarden te vermelden dat in geval van niet tijdige betaling de handelsrente in rekening zal worden gebracht.

Heeft u nog verdere vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.